Rada Dzieci Przedszkola nr 51 w Gdańsku

Dziecko, tak jak dorosły, jest OBYWATELEM, którego prawa i obowiązki chroni i wyznacza Konstytucja. Właśnie w ustawie zasadniczej zagwarantowana jest wolność, nienaruszalność cielesna człowieka, poszanowanie godności, a same dzieci mają w niej zapisaną gwarancję bycia wysłuchanymi oraz prawo wyrażania własnego zdania, które powinno być w miarę możliwości uwzględniane (Konstytucja RP, art. 30-32, s. 40). Niestety, „dorośli” często o tym zapominają lub, co gorsza nie chcą pamiętać.

W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy jak godnego partnera, zdolnego do wyrażania swojego zdania i podejmowania decyzji. Uczymy samodzielności i odpowiedzialności w różnych obszarach życia społecznego. Szukamy i wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie edukacji demokratycznej, której założenia wzmacniają pozycje jednostki w grupie rówieśniczej. Nadają też komplementarny charakter grupie. Podkreślają znaczenie samostanowienia. Z takich przemyśleń i poszukiwań zrodził się pomysł powołania Rady Dziecięcej.

W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli z czterech Rad Grupowych.  Wybierani są większością głosów w głosowaniu jawnym, wg kryteriów ustalonych wspólnie z nauczycielami. Rada  reprezentuje całą społeczność dziecięcą. Jej zadaniem jest m. in. współdziałanie z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Kadencja trwa jeden rok. Praca Rady Dziecięcej podlega ocenie przez społeczność przedszkola. W pracach Rady Dziecięcej pomaga nauczyciel/opiekun. Jest on zarówno doradcą/przewodnikiem jak i rzecznikiem interesów Rady Dziecięcej na forum Rady Pedagogicznej.

KOMPETENCJE OGÓLNE: Dzieci mogą  przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw przedszkola dyrektorowi lub nauczycielom, za pośrednictwem dyrektora lub opiekuna.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Reprezentowanie ogółu dzieci Przedszkola 51 w Gdańsku.
Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania.
Stwarzanie warunków do aktywności, odpowiedzialności,  samooceny i samokontroli.
Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
Zagwarantowanie dzieciom przestrzegania praw dziecka wynikających ze Statutu Przedszkola oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
Kształcenie modelu aktywnego przedszkolaka, umiejętnie współpracującego w zespole/grupie.
Realizowanie zadań związanych z Koncepcją Pracy Przedszkola.

ZAŁOŻENIA:
Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności dzieci na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.
Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych.
Zachęcanie i angażowanie dzieci w działania na rzecz grupy, przedszkola, środowiska.
Dbanie o ład i porządek w przedszkolu i poza nim.
Współudział w organizacji imprez przedszkolnych.
Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
Zaangażowanie w organizację konkursów wewnętrznych.

W SZCZEGÓLNOŚCI:
Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących gier sportowych, zabaw na świeżym powietrzu.
Udział w pracach jury podczas organizowanych na terenie Przedszkola konkursach dla dzieci i ich rodziców.
Czynne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu zabawek, gier, pomocy dydaktycznych, wyboru zabawki projektowej.
Podejmowanie decyzji w sprawie organizowanych na terenie Przedszkola imprez i uroczystości.
Planowanie wycieczek, liczby spektakli teatralnych itp.
Prowadzenie  wspólnie z nauczycielem/opiekunem tablicy informacyjnej dla rodziców  o działaniach Rady Dziecięcej.
Inne wynikające z Koncepcji Pracy Przedszkola.
 

Opiekun: p. Monika Durka