1. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie - od 6.00 do 17.00.
  Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem
  potrzeb środowiska, zgodnie z projektem organizacyjnym.
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący, zatwierdzane są w arkuszu organizacji pracy
  przedszkola na dany rok szkolny.
 3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  a) 4 doskonale wyposażonych sal przedszkolnych
  b) salę do zajęć ruchowych
  c) salę do zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  d) szatnię dla dzieci
  e) nowocześnie wyposażoną kuchnię
  f) pomieszczenia socjalne
  g) pokój nauczycielski
 4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw wyposażonych w odpowiednie urządzenia, dostosowane do wieku i możliwości ruchowych dzieci
 5. Świadczenia przedszkola w ramach nauczania, wychowania i opieki są realizowane przez cały dzień, w tym bezpłatnie w wymiarze 5 bezpłatnych godzin dziennie od 8.00 do 13.00 (od poniedziałku do piątku).

  Pracę przedszkola reguluje statut oraz obowiązujące w przedszkolu Regulaminy i Procedury.