Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

06.00-08.00 - schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, integrowanie przedszkolaków z różnych grup wiekowych, stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo - stymulacyjnym oraz z dzieckiem zdolnym.

08.00-08.15 - ćwiczenia poranne, przygotowania do śniadania, czynności porządkowe, wdrażanie do nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych.

08.15-08.45 - śniadanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

08.45-09.00 - czynności organizacyjno - porządkowe.

09.00-10.00 - wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych z całą grupą lub w małych zespołach.

10.00-10.15 - ,,witaminka” – owocowo – warzywny przerywnik. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

10.15-10.30 - czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze.

10.30-11.30 - pobyt na powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej, obserwacje przyrodnicze, wycieczki.

11.30-11.45 - czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem.

11.45-12.25 - obiad, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku, poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego, kształtowanie nawyków higienicznych.

12.25-13.50 - odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela, indywidualna praca z dzieckiem.

13.50-14.00 - czynności organizacyjne i porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.30 - podwieczorek, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

14.30-16.00 - dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, inne zajęcia (w tym religia na wniosek rodziców), zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, czynności porządkowe na zakończenie dnia.

__________________________________________________________________________________________________________

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

06.00-08:00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, integrowanie przedszkolaków z różnych grup wiekowych, gry  konstrukcyjne, zabawy tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego, praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo - stymulacyjnym oraz z dzieckiem zdolnym.

08.00-08:15 - ćwiczenia poranne, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

08.15-08.45 - śniadanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

08.45-09.00 - czynności organizacyjno - porządkowe.

09.00-10.00 - realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą tzw. kierowane oraz niekierowane lub w małych grupach, zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy z językiem angielskim przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10.00-10.15 - „witaminka” owocowo – warzywny przerywnik, poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

10.15-10.30 - czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze.

10.30-11.30 - spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30-11.45 - czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.45-12.15 - obiad, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku, poznawanie wartości zdrowego odżywiania, wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego, kształtowanie nawyków higienicznych.

12.15-13.00 - relaksacja, odpoczynek, praca indywidualna i korekcyjno – kompensacyjna.

13.00-14.00 - tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym, inne zajęcia (w tym religia na wniosek rodziców), zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu.

14.00-14.30 - czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

14.30-17.00 - zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych, rozchodzenie się dzieci.